fbpx

Cov Kev Pab Neeg Tsis Muaj Tsev Nyob (Homeless Services) – Kev Pab ntawm COVID-19 Mob Thoob Ntiaj Teb (Pandemic)-

Mayor Rhodes-Conway’s Statement on the Homeless and COVID-19
Ua hauj lwm kom ceev heev pab rau cov neeg tsis muaj tsev nyob (homeless community) thiab pab kom tus kab mob virus tsis txhob kis ntau ntxiv, lub Zos Madison thiab lub Nroog Dane County tau ua hauj lwm ceev ua ke pab tiv thaiv cov neeg…